O czym mówi charakterystyka energetyczna budynku?


O czym mówi charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku, czy też świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument urzędowy. Określa koszty eksploatacji budynku, w tym zużycie energii potrzebnej na jego ogrzanie. Dowiedz się jakie przepisy prawne regulują zawartość tego dokumentu, kto może go wystawić i jakie ma znaczenie.

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zwane jest potocznie certyfikatem energetycznym. Taki dokument jest obecnie wymagany dla wszystkich nowopowstających budynków – musisz go posiadać występując o pozwolenie na budowę. Jest także konieczny dla mieszkań i domów zbywanych na podstawie umowy sprzedaży, dla obiektów wynajmowanych, oraz dla tych, których całkowita powierzchnia użytkowa przekracza 250 m2 i są one wykorzystywane przez organy administracji lub wymiaru sprawiedliwości.

Certyfikat energetyczny służy temu, by budynek spełnił wymagane przez prawodawstwo wymagania techniczne związane z energooszczędnością. Wskazania tego dokumentu pomagają zminimalizować straty ciepła, a także osiągnąć optymalne zużycie energii. Szacowania przyszłych kosztów ogrzewania dokonuje się biorąc pod uwagę parametry instalacji grzewczej, czyli jej moc i sprawność, zużycie ciepłej wody, oraz parametry izolacji i wynikające z niej straty ciepła.

Kto może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Charakterystyka energetyczna jest jednym z elementów koniecznych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Architekt sporządzający projekt budowlany musi zatem dołączyć do niego ten dokument. Osobą bezpośrednio przygotowującą świadectwo energetyczne może być inna osoba, posiadająca uprawnienia w tym zakresie. Przepisy precyzują, że osoba ta:

  • musi mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych;
  • nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstw wymienionych w rozporządzeniu;
  • uzyskała tytuł zawodowy inżyniera, w tym inżyniera architekta, inżyniera pożarnictwa lub inżyniera architekta krajobrazu, albo wyższy, ewentualnie wykształcenie wyższe, którego program obejmował zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych, budownictwa energooszczędnego i podobnych;
  • posiada uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

Wymóg sporządzania certyfikatu energetycznego istnieje od 2009 roku i jest wynikiem dostosowywania polskich przepisów budowlanych, do przepisów unijnych. Wymagania techniczne stale zmniejszają maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika Ep, czyli rocznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialne źródła energii. Sprzyja to promocji rozwiązań energooszczędnych i budownictwa pasywnego.

O czym mówi charakterystyka energetyczna budynku?
google logo
youtube logo