Jak ustalić wartość początkową nieruchomości inwestycyjnej?


Jak ustalić wartość początkową nieruchomości inwestycyjnej?

W przypadku zakupu nieruchomości na potrzeby firm niezwykle istotne z punktu widzenia rozliczenia kupna jest ustalenie jej wartości początkowej. Wycena nieruchomości inwestycyjnej regulowana jest ustawą o rachunkowości, a dokładniej art. 28 ust.1 pkt 1a.

Od czego zależy wycena nieruchomości inwestycyjnej?

Według prawa nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Nieruchomość będzie inwestycja w przypadku gdy obiekt będzie zakupiony w celu prowadzenia weń działalności gospodarczej, czy też świadczenia usług wynajmu.

Z punktu widzenia rachunkowości duże znaczenie w procesie ustalania wartości początkowej duże znaczenie mają koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (art.28 ust.8). Tworzą je: cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, a także ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, czy koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Ustalając wysokość wartości początkowej tą metodą, czyli kosztami wytworzenia/ kupna czy też przeszacowania amortyzacja podatkowa pozwala prowadzić odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Gdyby oszacować wartość początkową zgodną z ceną rynkową nie wolno stosować odpisów.

Co niewliczane jest do wartości początkowej nieruchomości inwestycyjnej?

Do wartości początkowej nie wlicza się wszystkiego. Pomijane są np. niektóre koszty ogólnego zarządu,  czy wydatki poniesione na przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi nowo pozyskanego środka trwałego, Chcąc dobrze określić wartość początkową nieruchomości inwestycyjnej, zawsze warto zwrócić się do dobrego specjalisty z konkretnymi uprawnieniami i praktyką w tym obszarze.

Jak ustalić wartość początkową nieruchomości inwestycyjnej?
google logo
youtube logo