Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki budowlanej?


Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki budowlanej?

Uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności. Jedną z nich jest przygotowanie projektu budowlanego, którego integralną część stanowi projekt zagospodarowania działki budowlanej – zwany formalnie projektem zagospodarowania terenu. Z jakich części składa się projekt zagospodarowania działki lub terenu i kto może go wykonać?

Komu zlecić przygotowanie projektu zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania działki budowlanej to zestaw informacji na temat usytuowania obiektu na konkretnej działce z uwzględnieniem zagospodarowania przestrzeni poza budynkiem. Dokument należy przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami, dlatego jego sporządzenie trzeba zlecić osobie, która ma do tego odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania. Wybrany architekt musi być członkiem izby samorządu zawodowego, a zaświadczenie o wpisie na listę członków izby ma być ważne na dzień sporządzenia projektu. Projekt wykonać do każdego rodzaju budynku, zabudowy oraz do obiektów budowlanych. Ponadto dokument ten powinien zostać przygotowany na mapie geodezyjnej, sygnowanej podpisem geodety, uprawnionego do wydawania takich map.

Co musi zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu?

Każdy projekt zagospodarowania działki budowlanej podzielony jest na dwie części – opisową oraz rysunek projektu. W części opisowej musi znaleźć się określenie celu budowy, opis faktycznego stanu działki, szczegółowy docelowy projekt zagospodarowania działki obejmujący obiekty budowlane, określenie sposobu odprowadzania ścieków oraz wskazanie dostępu do drogi dojazdowej. Ponadto dokument musi zawierać ograniczenia wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy oraz wpisów do rejestru zabytków. Część rysunkowa musi uwzględniać między innym położenie względem stron świata,  ustawienie w stosunku do działek sąsiednich, wskazanie granic, obecny i planowany układ zieleni i układ sieci uzbrojenia terenu w media z przyłączami oraz układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki budowlanej?
google logo
youtube logo