Uprawnienia i kompetencje rzeczoznawcy majątkowego


Uprawnienia i kompetencje rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy, ogólnie mówiąc, zajmuje się szacowaniem wartości nieruchomości i praw własności do niej. Osoba, która chce pracować jako rzeczoznawca majątkowy, musi posiadać wyższe wykształcenie, odbytą praktykę zawodową oraz odpowiednie uprawnienia.

Praca rzeczoznawcy

Do głównych obowiązków rzeczoznawcy majątkowego należy sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie określania wartości nieruchomości. Wyceny nieruchomości dokonuje on zgodnie z przepisami prawa o raz standardami i etyką zawodową. Rzeczoznawca musi być rzetelny, obiektywny i bezstronny. Obowiązuje go też tajemnica służbowa. Od osób pracujących w tym zawodzie oczekuje się, że nieustannie będą podnosiły swoje kwalifikacje zawodowe, uczęszczając w różnego rodzaju szkoleniach doskonalących. Zgodnie z przepisami prawa, rzeczoznawca, który niestarannie wykonuje swoje obowiązki, może być ukarany dyscyplinarnie. Najłagodniejszą karą jest upomnienie, w skrajnych przypadkach rzeczoznawca pozbawiany jest uprawnień zawodowych.

Uprawnienia rzeczoznawcy

Rzeczoznawca majątkowy ma prawo do sporządzania innych niż operat szacunkowy dokumentów potrzebnych na rynku nieruchomości. Jest też osobą kompetentną do przygotowywania opracowań i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości, efektywności inwestowania w nieruchomości, skutków finansowych uchwalania planów miejscowych itp. Ponadto rzeczoznawca ma prawo do uzyskiwania dokumentów i rejestrów niezbędnych mu do rzetelnego określania wartości nieruchomości. W szczególnych przypadkach (zazwyczaj gdy działa na zlecenie sądu lub organów administracji publicznej) rzeczoznawca ma prawo wstępu na nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, nawet gdy nie zgadza się na to właściciel. Co ciekawe, rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego. Warto też pamiętać, że rzeczoznawca majątkowy to zawód obdarzony szczególnym zaufaniem publicznym, a tytuł ten podlega ochronie prawnej. Zawód rzeczoznawcy majątkowego normują zapisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Uprawnienia i kompetencje rzeczoznawcy majątkowego
google logo
youtube logo